< Πίσω

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟΔΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ


Στη δύσκολη οικονομική συγκυρία που πλήττει αυτή την περίοδο τη χώρα μας, Έλληνες επιστήμονες, μεταξύ αυτών και μέλη του Συνδέσμου μας, συνεχίζουν να πραγματοποιούν διεθνώς αναγνωρισμένη έρευνα, ακόμη και όταν αυτή δεν τυγχάνει της ανάλογης χρηματοδότησης. Ως ελάχιστη αναγνώριση της προσφοράς τους και ως κίνητρο για τη συνέχιση του ερευνητικού και επιστημονικού τους έργου σε ερευνητικά κέντρα και φορείς για την συμβολή στη διάχυση και προβολή της γνώσης που παράγουν, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Υποτρόφων του Κοινωφελούς Ιδρύματος Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης αποφάσισε, με τη σύμφωνη γνώμη και τη στήριξη του Ιδρύματος, να διαθέσει το ποσό των δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000 €) συνολικά στη χορήγηση βοηθημάτων για την κάλυψη εξόδων δημοσίευσης πρωτότυπων μελετών στα πεδία των:


* Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών
* Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών
* Επιστημών Οικονομίας και Διοίκησης
* Επιστημών της Υγείας


Τα βοηθήματα αυτά αφορούν ΑΡΘΡΑ προς δημοσίευση σε έγκριτα (peer reviewed) διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Τα υποβαλλόμενα προς χρηματοδότηση άρθρα πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) να έχουν υποβληθεί προ κρίση ή να έχουν αποδεδειγμένα κριθεί και γίνει δεκτά από τουλάχιστον δύο διεθνούς κύρους ερευνητές (peer review process) προς δημοσίευση σε έγκριτο διεθνές (peer reviewed) επιστημονικό περιοδικό, με συντελεστή επιρροής (impact factor) μεγαλύτερο ή ίσο του 1,0 για τους επιστημονικούς κλάδους όπου η προϋπόθεση αυτή ισχύει. Απαιτείται σε κάθε περίπτωση η προσκόμιση εκ μέρους του εκδότη βεβαίωσης ως προς την υποβολή της εργασίας προς κρίση ή επιστολής οριστικής αποδοχής αυτής.


(β) Η δημοσίευση πρέπει να έχει ως πρώτο/η ή δεύτερο/η συγγραφέα (first or second author) μέλος του Συνδέσμου μας.


Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση συνοδευομένη από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:


1. Εκτεταμένο σχέδιο της μελέτης για άρθρα που βρίσκονται στο στάδιο της υποβολής ή αντίγραφο της μελέτης για άρθρα που έχουν γίνει δεκτά προς δημοσίευση 
2. Βιογραφικό σημείωμα του ενδιαφερόμενου/ης με κατάλογο δημοσιεύσεων
3. Υπεύθυνη δήλωση από την οποία θα προκύπτει το ερευνητικό κέντρο / φορέας όπου δραστηριοποιείται ο αιτών / αιτούσα, ότι τα έξοδα δημοσίευσης της μελέτης δεν καλύπτονται από άλλους πόρους καθώς και ρητή δέσμευση ότι θα προσκομιστεί πρωτότυπο παραστατικό των εξόδων δημοσίευσης (απόδειξη/ τιμολόγιο) το οποίο έχει εκδοθεί ονομαστικά στον ερευνητή μέλος του Συνδέσμου.


Η αίτηση και τα συνοδευτικά έγγραφα αποστέλλονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο Ίδρυμα Ωνάση στη διεύθυνση hsyrou.contact@onassis.gr

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΩΝΑΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟΔΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ: Χαρά Σύρου τηλ: 210 37 13 011
e-mail: hsyrou.contact@onassis.gr


ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 30 Μαΐου 2015

Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στους ενδιαφερόμενους στις 15/7/2015 με διάρκεια ισχύος ενός ημερολογιακού έτους με την εξαίρεση του σημείου (ii) των Γενικών Διατάξεων

 

 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
i. Τα μέλη μας που θα λάβουν το σχετικό βοήθημα υποχρεούνται στην ενότητα ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ/ ACKNOWLEDGMENTS του άρθρου να αναφέρουν ρητά ότι «η δημοσίευση του εν λόγω άρθρου έγινε με την οικονομική ενίσχυση του Συνδέσμου Υποτρόφων του Κοινωφελούς Ιδρύματος Α. Σ. Ωνάσης».
ii. Για τις αιτήσεις που αφορούν άρθρα τα οποία είναι στο στάδιο της υποβολής προς κρίση σε επιστημονικό περιοδικό, η οριστική απόφαση χρηματοδότησης θα λαμβάνεται με την οριστική αποδοχή τους από τον εκδότη του περιοδικού στο οποίο υποβλήθηκαν. Το ως άνω χρονικό διάστημα ορίζεται σε δεκαοκτώ (18) μήνες από την υποβολή της αίτησης για χρηματοδότηση.

iii. Η επιλογή των άρθρων που θα λάβουν το σχετικό βοήθημα θα γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Υποτρόφων κατά την ελεύθερη κρίση του, κατόπιν εισηγήσεως τριών ακαδημαϊκών συμβούλων του Ιδρύματος Ωνάση. Κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων θα εκτιμηθεί ιδιαιτέρως η καινοτομία, η σκοπιμότητα και η αναμενόμενη επιστημονική ή/και κοινωνική προσφορά της προτεινόμενης έρευνας.

iv. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου, λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση των ακαδημαϊκών συμβούλων, θα αποφασίσει κατά την ελεύθερη κρίση του την παροχή ή μη βοηθήματος. Η αξιολόγηση των αιτήσεων δεν θα συνοδεύεται από σχετική αιτιολόγηση. Μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων, δεν προβλέπεται διαδικασία επανεξέτασης αιτήσεων και δεν θα γίνονται δεκτές ενστάσεις.

v. Το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης των επιλεγμένων μελετών θα αποφασισθεί κατά περίπτωση σε συμφωνία με το πλήθος των αιτήσεων που θα επιλεγούν και το ύψος της προκήρυξης.

vi. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου δύναται να ζητήσει την επιστροφή του βοηθήματος σε οποιονδήποτε χρόνο, εφ' όσον διαπιστωθεί η χρήση του για σκοπούς άλλους από τους εγκεκριμένους.

vii. Σε κάθε περίπτωση, η χορήγηση του βοηθήματος ανακαλείται εάν μετά την παρέλευση ενός έτους από τη χορήγησή του, δεν έχει κατατεθεί στον Σύνδεσμο σε γραπτή ή ηλεκτρονική μορφή το σχετικό αντίτυπο του δημοσιευμένου άρθρου που έτυχε επιχορήγησης.

viii. Η υποβολή της αίτησης συνιστά αποδοχή των όρων της πρόσκλησης αυτής.