< Πίσω

Γενική Συνέλευση 2020


Αθήνα, 18 Νοεμβρίου 2019

 

Προς τα μέλη του Συνδέσμου Υποτρόφων

Κοινωφελούς Ιδρύματος Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου με την επωνυμία «Σύνδεσμος Υποτρόφων Κοινωφελούς Ιδρύματος Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης»  προσκαλεί τα μέλη του σωματείου στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 22 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 18.30μ.μ. στο αμφιθέατρο της Μικρής Σκηνής της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση (Λ. Συγγρού 107 -109, Αθήνα).

 

Η Ημερήσια Διάταξη της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τα εξής θέματα:

  1. Διοικητική και διαχειριστική λογοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2019.
  2. Έγκριση Απολογισμού του έτους 2019 - Απαλλαγή  του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη.
  3. Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2020.
  4. Εξέταση του προγράμματος μελλοντικής δράσης του Συνδέσμου.
  5. Εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής.

Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην ανωτέρω Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση έχουν όλα τα τακτικά μέλη του Συνδέσμου που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους (ετήσια συνδρομή 3 ευρώ) προς τον Σύνδεσμο έως την έναρξη της συνέλευσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 και 10 παρ. 1 του καταστατικού αυτού. Προς τον σκοπό αυτό θα υπάρχει δυνατότητα τακτοποίησης των ως άνω οικονομικών εκκρεμοτήτων και στην είσοδο του χώρου της Συνέλευσης.

Παρακαλούμε σημειώστε ότι πλην της αυτοπρόσωπης παρουσίας στη ως άνω Γενική Συνέλευση υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονική ψηφοφορία μέσω διαδικτύου. Σχετικές οδηγίες θα σας σταλούν το προσεχές διάστημα.

Δεδομένου ότι η συνδρομή θεωρείται καταβεβλημένη όταν αυτή εμφαίνεται στον τραπεζικό λογαριασμό του Συνδέσμου, τα μέλη που αδυνατούν να παρευρεθούν στη Γενική Συνέλευση και επιθυμούν να συμμετάσχουν ηλεκτρονικά στην εκλογική διαδικασία, παρακαλούνται να εκπληρώσουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 15/01/2020 στον παρακάτω τραπεζικό λογαριασμό του Σωματείου:

Επωνυμία: Σύνδεσμος Υποτρόφων Κοινωφελούς Ιδρύματος Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης

IBAN: GR97 0140 2930 2930 0200 2006 143

BIC: CRBAGRAA

Αιτιολογία: Ονοματεπώνυμο – Συνδρομή Έτους 2020

Σε περίπτωση μη ύπαρξης απαρτίας κατά την ως άνω ορισθείσα ημερομηνία, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει χωρίς νέα πρόσκληση την Τετάρτη 29 Ιανουαρίου στις 18.30 μ.μ. στο αμφιθέατρο της Μικρής Σκηνής της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση (Λ. Συγγρού 107 -109, Αθήνα), οπότε και θα βρίσκεται σε απαρτία ανεξαρτήτως του αριθμού των παρόντων μελών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο ζ του άρθρου 10 του καταστατικού του σωματείου.

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Τα μέλη του Σωματείου που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σωματείο, δύνανται να υποβάλλουν υποψηφιότητα για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Ελεγκτικής Επιτροπής του Σωματείου το αργότερο μέχρι την Κυριακή, 22/12/2019 στην ηλεκτρονική διεύθυνση hsyrou.contact@onassis.org. Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη σας ότι η συμμετοχή στο Διοικητικό Συμβούλιο συνεπάγεται την υποχρέωση ενεργούς και συστηματικής συμβολής στην πολύπλευρη δραστηριότητά του.

Σημειώνεται πως βάσει του άρθρου 11 παρ. στ’ του καταστατικού του Σωματείου, δεν επιτρέπεται η υποβολή νέας υποψηφιότητας για μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, από μέλος του Σωματείου που συμμετείχε επί δύο πλήρεις θητείες στο Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου πριν την πάροδο δύο ετών από την ολοκλήρωσή τους.

Κάθε αίτηση υποβολής υποψηφιότητας πρέπει να συνοδεύεται από φωτογραφία του υποψήφιου (σε μέγεθος ταυτότητας), σύντομο βιογραφικό σημείωμα (μέγιστης έκτασης 300 λέξεων) καθώς και σύντομη παρουσίαση των λόγων υποβολής της υποψηφιότητάς του (μέγιστης έκτασης 300 λέξεων). Σημειώνεται πως τα ανωτέρω θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου http://www.onassis-scholars.gr/ μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων.

 

Ειδικά όσον αφορά στην προπεριγραφόμενη διαδικασία υποβολής υποψηφιότητας για μέλος του Δ.Σ. και της Ελεγκτικής Επιτροπής, το Σωματείο  θα επεξεργαστεί, με την ιδιότητα του «υπευθύνου επεξεργασίας», τα στοιχεία που το μέλος – υποψήφιος θα παρέχει μέσω της υποβολής του σχετικού αιτήματος για υποψηφιότητα για μέλος Δ.Σ. ή της Ελεγκτικής Επιτροπής (ονοματεπώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας, βιογραφικό, φωτογραφία κ.λπ.), καθώς και όσα αναφέρονται στο σχετικό φάκελό του και θα ληφθούν όπως περιγράφεται σε αυτό σε συμμόρφωση με το Καταστατικό του Σωματείου και τη σχετική εφαρμοστέα νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Με την υποβολή της υποψηφιότητας, όπως περιγράφεται στην παρούσα, τα μέλη - υποψήφιοι αναγνωρίζουν και αποδέχονται το δικαίωμα του Σωματείου να επεξεργαστεί τα εν λόγω στοιχεία τους όπως περιγράφεται εδώ.

Σε περίπτωση που, μέσω της υποβολής της υποψηφιότητας, ο υποψήφιος παρέχει στοιχεία τρίτων προσώπων, αναλαμβάνει και εγγυάται ότι αυτές οι πληροφορίες έχουν συλλεχθεί νόμιμα από τον εν λόγω υποψήφιο και ότι έχει το δικαίωμα να τα διαβιβάζει στο Σωματείο για τον σκοπό που αναφέρεται εδώ.

Το Σωματείο θα επεξεργαστεί τα εν λόγω Δεδομένα των υποψηφίων για να μπορέσει να οργανώσει και εφαρμόσει την διαδικασία επιλογής μελών Δ.Σ και Ελεγκτικής Επιτροπής. Τα Δεδομένα των υποψηφίων θα επεξεργαστούν για τον ανωτέρω σκοπό τα αρμόδια τμήματα και το προσωπικό του Σωματείου που διαχειρίζονται την διαδικασία αυτή. Στο πλαίσιο αυτό, το Σωματείο θα αναρτά στην ιστοσελίδα του το κείμενο της παρουσίασης καθώς και μια σύντομη περιγραφή βιογραφικών στοιχείων που θα υποβάλλει έκαστο μέλος – υποψήφιος. 

Το Σωματείο θα τηρεί τα εν λόγω στοιχεία των υποψηφίων για όλο το διάστημα διενέργειας της διαδικασίας εκλογής μελών Δ.Σ. και Ελεγκτικής Επιτροπής. Μετά το πέρας αυτής θα διατηρήσει όσα από αυτά τα Δεδομένα είναι αναγκαία και σχετίζονται με την ιδιότητα εκάστου υποψηφίου, την οποία κατέχει ήδη ως μέλους του Σωματείου για την εκπλήρωση του σκοπού της συμμετοχής του στο Σωματείο σε συμμόρφωση με την εφαρμοστέα νομοθεσία αλλά των εσωτερικών πολιτικών και διαδικασιών του Σωματείου, λαμβάνοντας υπόψιν τις απαιτήσεις της εν λόγω νομοθεσίας, των περιόδων παραγραφής για την άσκηση νομικών ενεργειών.

Η συμπλήρωση και υποβολή από έκαστο μέλος στο Σωματείο της σχετικής αίτησης υποψηφιότητας είναι απαραίτητη προκειμένου να δηλώσει την συμφωνία του για την συμμετοχή του στην συγκεκριμένη διαδικασία εκλογής μελών Δ.Σ. και Ελεγκτικής Επιτροπής υπό τους όρους διενέργειας αυτού που το Σωματείο έχει γνωστοποιήσει. Συνεπώς, η μη παροχή των εν λόγω δεδομένων από κάποιο μέλος θα συνεπάγεται την αδυναμία του Σωματείου να εκπληρώσει τους σκοπούς που ορίζονται στο παρόν και στον νόμο και συνεπώς να μην συμπεριλάβει την συγκεκριμένη υποψηφιότητα. 

Αναφορικά με την προπεριγραφόμενη επεξεργασία, έκαστο Μέλος έχει τα δικαιώματα που αναγνωρίζει, υπό τους εκεί ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις, ο νόμος και το Καταστατικό και ειδικότερα:

  • Το δικαίωμα ενημέρωσης και πρόσβασης στα δεδομένα του που το Σωματείο επεξεργάζεται,
  • Το δικαίωμα της διόρθωσης ή και διαγραφής αυτών,
  • Το δικαίωμα να εναντιωθεί στην επεξεργασία και να ζητήσει τον περιορισμό της επεξεργασίας,
  • Το δικαίωμα της φορητότητας των δεδομένων σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας ή εκτελούντα την επεξεργασία,
  • Όπου η επεξεργασία βασίζεται στην συγκατάθεση, το δικαίωμα να ανακαλέσει αυτή την συγκατάθεσή ανά πάσα στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσής που τυχόν είχε δώσει θα έχει ισχύ μόνο για το μέλλον και οποιαδήποτε επεξεργασία έγινε επί τη βάσει της συγκατάθεσης θα παραμείνει νόμιμη μέχρι την ανάκληση αυτής. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι η ανάκληση της συγκατάθεσης ή η εναντίωση θα συνεπάγεται κατά πάσα πιθανότητα την αδυναμία του Σωματείου να εκπληρώσει τους σκοπούς που ορίζονται στο παρόν. Το Σωματείο θα μπορεί να επεξεργάζεται τα στοιχεία και μετά την ανάκληση της συγκατάθεσης εφόσον και στο μέτρο που επιτρέπεται από τον νόμο και ιδίως προκειμένου να συμμορφωθεί με κάποια νομική ή καταστατική υποχρέωσή του ή/και για να ασκήσει ή υπερασπιστεί τα δικαιώματά του.

 

Σε περίπτωση που κάποιος υποψήφιος ασκήσει κάποιο από τα ανωτέρω δικαιώματα που αφορά ειδικά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που δίνονται μέσω της εν λόγω διαδικασίας υποβολής υποψηφιότητας, το Σωματείο θα λάβει κάθε αναγκαίο μέτρο για να ικανοποιήσει το σχετικό αίτημά, εντός των προβλεπομένων στην νομοθεσία χρονικών προθεσμιών, ενημερώνοντας το μέλος γραπτώς για την ικανοποίηση του αιτήματος, άλλως για τους λόγους που εμποδίζουν την άσκηση του εν λόγω δικαιώματος ή την ικανοποίηση αυτού.  

Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων θα πρέπει να γίνεται εγγράφως με αποστολή του σχετικού αιτήματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση hsyrou.contact@onassis.org

Σε περίπτωση που κάποιο μέλος – υποψήφιος διαφωνεί με την απόκριση σε σχετικό αίτημά του και την επεξεργασία των δεδομένων του που κάνει το Σωματείο σύμφωνα με το παρόν, δικαιούται να απευθύνει αίτημα στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή (Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα), η οποία επιλαμβάνεται, στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς της, των εγγράφων καταγγελιών σύμφωνα με τις οδηγίες που περιέχονται στον ιστότοπο της (www.dpa.gr).

 

 

 Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ζωή Ζενιώδη

Η Γενική Γραμματέας

Βανέσσα Τζωάννου

 
Δείτε τις υποψηφιότητες εδώ